diumenge, 12 de febrer de 2012

La llei i l'ordre: El llibre dels Mustaçafos de Juneda /1598A la vila de Juneda es conserva un llibre anomenat dels amustafassos (dit popularment dels mustafassos) que és la forma variant local de la paraula mostassà o mostassaf. Els mostassafs eren una magistrats municipals que s'encarregaven dels afers municipals relacionats amb el pesos i mesures, i la vigilància de l'acompliment de les normatives i ordinacions dels municipis que tenien aquesta figura. Segons l'autor del treball lingüístic que acompanya el llibre, Josep Reñé, aquest text podria tenir els seus origens en el segle XIV, atenent-se a algunes formes verbals i mots emprats en el text.La documentació coneguda fins al moment, no permet establir una data precisa de la redacció de l'original, encara que a partir del segle XV i del segle XVI aquesta figura jurídica (heretada del sahib al-suq musulmà) es va implantar a diversos municipis catalans i de la Corona d'Aragó. Juneda en aquell moment era una baronia i ostentava el títol de vila, malgrat no disposar del document que ho acrediti. No s'ha conservat documentació sobre la Cúria baronial, ni sobre el funcionament de la batllia, i per aquest motiu a hores d'ara, la història medieval de la baronia ens és absolutament desconeguda des del 1133 fins el 1517 (400 anys ni més ni menys...)per això, i a manca de dades que ho contradiguin, la versió del llibre de l'any 1598 és una còpia d'un llibre original del segle XIV (malgrat que no podem parlar d'organització pròpia i independent com a Universitat i Consell fins al 1517, data de la Concòrdia amb els Cardona, barons de la vila). Espero que gaudiu de la lectura i transcripció del llibre, en el qual apareixen capítols en els que s'esmenta La Femosa, les sèquies, les basses, les fonts, i molts altres aspectes que depenien directament de l'administració municipal. En el capitol dels vedats de Juneda i la Femosa, s'esmenta la prohibició de pasturar el bestiar pels horts sense el permís del Consell des de la peixera del pas de Les Borges, fins al molí de Jaume Llorens entre la Sèquia de la Mare (La Femosa)i la sèquia molinal (aquest molí sembla ser el de La Bardissa molt proper a Les Borges, donat juntament amb el territori de la Quadra a la vila de Juneda el 1517, i motiu de conflictes permanents entre els veïns de les Borges i Castellots contra la Universitat de Juneda pels drets de pastura i capbrevació que tenia adquirits sobre aquest territori fins ben entrat el segle XIX.El municipi no va tenir jurisdicció sobre aquest territori de la Quadra fins el 1517, i aquest pot ser un indici per situar l'original del llibre a la primera meitat del segle XVI).


Fitxa bibliogràfica: Reñé, Josep: Llibre dels mustaçafos de Juneda. Edicions del Butlletí. Fondarella, 1984.