dimecres, 7 de setembre de 2011

Les despeses del Comú, reparacions als molins fariners i de l'oli (1797)

A l'Arxiu Municipal de Juneda es guarda un llibre sense tapes i incomplet anomenat el Llibre dels Regidors ( o de les deliberacions del Comú de Juneda) i abarca un període de temps comprès entre 1792 i 1824, amb diverses llacunes cronològiques. El gruix principal de les actes són els nomenaments dels càrrecs i elecció de batlle, i de tant en tant apareixen notícies interessants i que donen pinzellades de com era la vida al segle XVIII i principis del XIX (malauradament, es conserven poques actes de l'època de la guerra del francès (1808-1814), i les del darrer període estan també molt fragmentades. Amb tot i això és un document excepcional i molt desconegut. Pel que té a veure amb el Molí de Baix, hi apareix una notícia de l'any 1797, en el que es citen unes reparacions al rodet, a causa d'un trencament, i l'anomenen "El molí de farina més immediat a la vila".
Aquell any 1797, el Comú de Juneda, presidit pel batlle Josep Reñer a instàncies de l'Intendent General de Catalunya, es va veure en la necessitat de construir dues prempses al Molí de l'oli del Comú (situat al carrer Fondo) i reparacions als dos molins de farina. Afegien que "lo Acentista no sie obligat a satisfer lo rodet del molí de farina més immediat a la vila, que per la necessitat que ocorregué de ell per haverse inutilisat lo altre, se vegué precisat est Ajuntament â ferlo construhir antes de haver lloch per dit subhast, y com anaba comprés en lo calculo de ditas obras se posá en dita tabba la obligació al Acentista de satisfer son cost y valor". El valor de les obres pujava a set mil lliures, i van ser assignades a Sebastià Ribelles, mestre de cases de Juneda el dia 3 de juliol de qui va entregar l'obra acabada el 28 de desembre del mateix any 1797.