divendres, 2 de setembre de 2011

Un document preciós: L'inventari dels molins fariners del Comú (any 1844)

A l'Arxiu Municipal de Juneda (AMJ) es conserva una sèrie de documents relatius a les tabes arrendaments dels béns del comú de Juneda. S'inicien a l'any 1780, i amb algunes interrupcions, es poden seguir els arrendaments dels molins fariners de forma molt precisa fins a l'any 1855, éssent una de les sèries documentals més ben conservades (n'existeixen de les herbes, la carnisseria, el forn de pa, el moli de l'oli, etc. però molt més fragmentàries). El que ara ens interessa és un document datat a l'any 1844 i escrit en català, en el qual els regidors de la vila recopilen tots els estris i les eines que es troben en els fos molins fariners. És un document en el que es detallen els noms i l'estat de conservació de tots aquells elements indispensables pel bon funcionament del molí, arrendats aquell any per Ramon Farrerons, veí de Les Borges (i curiosament, la persona que va comprar ambdós molins en pública subhasta l'any 1856, arran de les desamortitzacions). En aquest document apareix el nom popular del Molí de la Vila, anomenat de Baix i el nom del de la bardissa. Sense cap mena de dubte, un recull fabulós i únic del lèxic de la molineria tal com es pronunciava l'any 1844.

TRANSCRIPCIÓ:

SELLO DE OFICIO= 4 MRS.=AÑO 1844= ISAB. 2ª P.G.D.DIOS Y LA CONST. REYNA DE LAS ESP.= 1844. En la vila de Juneda Provinc.ª de Lleyda á dos de Janer de mil vuitcents coranta y cuatre. Los señors del Ajuntament. Habem pasat als molins fariners propis del Comú a fi de prendrer formal inventari dels mobles existents en ells, se encontran los seguents =Moli de Baix= Un parpal regular de ferro, dos curros y una curra, un falcadó, tres pichs, un torn de llevà la mola, una barra de llevá la mola, un tres peus,una guarda, pala y plegadó de farina, dos martells, tres mesuras que son: mitg cortà, cuarta y mitja cuarta, ensacadó, dos ganxos de ferro, dos agullas y cercol de ferro ab sa corda corresponent, tramuja mol usada, riscle y mola corrent.= En lo molí de la Bardisa= Un parpal de ferro petit, dos curros y una curra, escaletes, torn de llevá la mola, barra de llevá la mola, tascó, guarda nova, pala y plegadó de farina, dos ganxos, dos agullas y cercol de ferro ab sa corda corresponent, tres mesuras que son mitg cortá, cuarta y mitja cuarta, caixa per posar lo gra, tramuja, riscle y mola corrent. Advertint que al pany de la canal y falta lo frontó y al rodet un ala.= De totas las cosas sobreditas queda a carrech del Sr. Ramon Farrerons, arrendatari de dits molins, ab la obligació de conservarlos y si fos lo cas de faltar algun o alguns de dits mobles al temps de restituir lo inventari, o finit est arrendament los deurá pagar sens dilació ni escusa segons lo primer capitol de la taba.= Ramon Farrerons


Intervenció al mur de la bassa (III) agost 2011


El mur de la bassa presenta una sèrie de particularitats, té una llargada de més de 15 metres lineals a doble cara de carreus i una alçada aproximada de tres metres En el mur exterior es recolza el pis superior del molí. A la part de l'entrada del pou apareix un desalineament de les filades de carreus que canvien de mida, i fins i tot d'aspecte. S'aprecia uns carreus amb uns encaixos tallats al mateix bloc. Sobre una filada de carreus encoixinats (un altre enigma a descobrir, poden ser d'època romana, islàmica o del segle XIV) que fan la funció de fonament sobresortint del plom del mur es recolzen aquests carreus de mida diferent que donen pas a la boca en la qual hi ha unes ranures que marquen una resclosa,cobertes per una llosa monolítica horitzontal amb dotze forats circulars que suportaven l'antiga reixa que el tancava, i que no s'ha conservat.

Tornant al fil de la restauració, en excavar la base de l'extrem est del mur per la part interior va sortir una pedra horitzontal perforada i encaixada al mur que feia la funció d'embornal per donar aigua de rec a l'hort del molí, i que estava a més de trenta centímetres de profunditat respecte al nivell actual de la bassa. Com a particularitat, també va aparèixer a dins del mur formant part del reblert un carreu amb una ranura i que no era res més que una resclosa que havia perdut la seva funció i que feia segles que estava soterrada, i ha tornat a veure la llum. per acabar, les juntes de les filades de carreus han estat repicades amb la finalitat de ser reomplertes amb morter blanc de calg, i embellir la seva (ja de per si) sòlida i impressionant estructura.