dimarts, 19 de juliol de 2011

Sobre la lluita dels junedencs entorn de l'aigua (IV): Els molins fariners

L'any 1993, l'historiador autodidacta Jaume Torrent Gelonch, publicava a la revista local Fonoll el primer inventari sistemàtic sobre els molins fariners de la Femosa al seu pas per Juneda. Individualitzava cada molí i hi recopilava les dades disponibles fins aquell moment, combinant el treball de camp i les fonts arxivístiques. És una base de dades fonamental per conèixer la cronologia, emplaçament, les referències documentals i la seva història.

El Molí de Baix era el que aportava més interrogants, començant per la seva primera aparició documental. Ja està confirmat que l'any 1517, existia i que va formar part de les propietats cedides en emfiteusi per part del Duc de Cardona i Baró de Juneda, Ferran Ramon Folc de Cardona, juntament amb la Dominicatura, la Quadra del Vaquer, el molí de la Bardissa, el Forn, etc. Altres enigmes que plantejava encara estan per resoldre, com per exemple el misteri de l'escut de l'ocell (Lo mixó) a la llinda de les moles. I finalment el tema de la desamortització, que ja s'ha confirmat que va tenir lloc l'any 1856, a l'esser comprat per Ramon Farrerons, vei de Les Borges el Molí del Comú de la partida Femosa, o sigui, el de Baix, document que es troba a l'Arxiu Municipal de Juneda (AMJ)Fitxa Bibliogràfica: Torrent Gelonch, Jaume: Sobre la lluita dels junedencs entorn de l'aigua (IV): Els molins fariners, dins Fonoll, abril-juny 1993, pp. 43-46

Instrucció per a la Causa de Juneda 1760

Arran de la demanda d'establiment del Monestir d'Scala Dei sobre aprofitament de les aigües de la Femosa, i la concessió del dret a construïr una sèquia per canalitzar les aigües de la Font Vella de Les Borges d'Urgell abans de desmbocar a la Femosa i al mateix temps canalitzar les que haguessin passat pel Molí de la Vila (de Baix)en direcció cap al Mas Roig, va començar una lluita titànica. L'establiment que la Reial Intendencia els va concedir al monestir d'Scala Dei va significar immediatament que la Universitat de Juneda posés en marxa l'any 1760 un plet contenciós davant la Reial Audiència per defensar el seu dret a usar les aigües provinents del barranc de Castellots i evitar que les aigües de la Font Vella de les Borges fossin desviades abans d'arribar a la Femosa. Josep Lopez Pastor, procurador dels regidors redactà un document testifical que explicava i descrivia fil per randa tot el sistema hidrogràfic del terme de Juneda al segle XVIII, i per extensió era una visió retrospectiva que es remuntava a temps immemorials, descrivint topònims, sèquies, edificis,basses, ponts, indrets, molins (apareixen els dos molins del Comú: el de La Bardissa i el de la Vila, i un tercer ja enrunat el del camí de Castelldans a la partida del Molinet), etc. tal com estaven en aquell moment i en els segles anteriors. És un document extraordinari que es va complementar amb el magnífic mapa d'Andreu Bosch de l'any 1767.
Pel que fa al Molí de la Vila, es referix a ell com el Molino Arinero de la Villa, en l'item 24 (Foli 8). És un documenten el que val la pena entretenir-se i llegir-lo pausadament, perque tots els indrets resultaran familiars als veïns de Juneda i gent del voltant tal com ho era per la gent que va viure al segle XVIII.És sens dubte, un viatge en el temps i en l'espai.

Establiment sobre les aigües de la Femosa 1758

L'any 1758, els regidors de la vila de Juneda presentaven una sol·licitud davant José de Contanima, Conseller Real de Sa Majestat en el Consell de Guerra i Intendent General de l'Exèrcit i Principat de Catalunya per tal d'exposar que existia un document de Concòrdia entre la Universitat de Juneda i el Duc Ferran Ramon Folc de Cardona i la seva filla Joana, datat el 1517, en el que es feia cessió a la vila de la Quadra del Vaqué i de les aigües del Torrent de la Femosa. Els regidors demanaven que les aigües que baixaven des de la Floresta i els Castellots no podien ser usades per ningú més que els habitants de Juneda per a regar les seves terres i fer moure els molins. La demanda es va veure reconeguda a canvi d'un cens anual de 25 sous moneda d'ardit a pagar a la Reial Intendencia. Aquest establiment està en relació a la demanda que el monestir d'Scala Dei havia presentat per poder aprofitar les aigües de la Femosa i construïr una sèquia per derivar aquestes aigües cap al terme rònec de Mas Roig a la Font Vella de Les Borges i també construir un rec un cop passat el Molí de la Vila de Juneda. Al cap de dos anys, el 1760 esclatava el conflicte sobre les aigües de la Femosa, que va implicar els municipis de Les Borges d'Urgell, Juneda, Puigvert i Artesa de LLeida contra el Monestir d'Scala Dei, senyor de Castelldans.