divendres, 15 de juliol de 2011

Juny/juliol 2011. Intervenció al mur de la bassa

>
Aquesta fase de la restauració ve donada per l'existència d'un evident desplomament en el mur de carreus de pedra de tres metres d'alçada per la seva cara sud. El caixer de la bassa en aquest punt ha presentat des d'antic una problemàtica arran de les arrelamentes dels xops que s'han plantat al voltant del caixer de terra i en el punt d'unió amb el caixer de carreus ja s'observa des d'antic diferents reconstruccions amb materials pobres que denoten algun esfondrament. Les característiques d'aquest mur de carreus construït amb la tècnica d'"opus quadratum" és que es tracta d'un doble mur reblert al seu interior per una contundent argamassa de morter hidràulic d'una duresa extraordinària. En les fotos que acompanyen es podrà observar la potència d'aquesta argamassa de calç i pedres calcàries de grans dimensions. Aquesta fase encara està en execució

1a fase. Neteja i consolidació del mur existent2a fase. Numeració dels carreus per ser desmuntats3a fase: Desmuntatge

4 fase. Emmagatzematge i organització

5a fase. Restauració