divendres, 2 de setembre de 2011

Un document preciós: L'inventari dels molins fariners del Comú (any 1844)

A l'Arxiu Municipal de Juneda (AMJ) es conserva una sèrie de documents relatius a les tabes arrendaments dels béns del comú de Juneda. S'inicien a l'any 1780, i amb algunes interrupcions, es poden seguir els arrendaments dels molins fariners de forma molt precisa fins a l'any 1855, éssent una de les sèries documentals més ben conservades (n'existeixen de les herbes, la carnisseria, el forn de pa, el moli de l'oli, etc. però molt més fragmentàries). El que ara ens interessa és un document datat a l'any 1844 i escrit en català, en el qual els regidors de la vila recopilen tots els estris i les eines que es troben en els fos molins fariners. És un document en el que es detallen els noms i l'estat de conservació de tots aquells elements indispensables pel bon funcionament del molí, arrendats aquell any per Ramon Farrerons, veí de Les Borges (i curiosament, la persona que va comprar ambdós molins en pública subhasta l'any 1856, arran de les desamortitzacions). En aquest document apareix el nom popular del Molí de la Vila, anomenat de Baix i el nom del de la bardissa. Sense cap mena de dubte, un recull fabulós i únic del lèxic de la molineria tal com es pronunciava l'any 1844.

TRANSCRIPCIÓ:

SELLO DE OFICIO= 4 MRS.=AÑO 1844= ISAB. 2ª P.G.D.DIOS Y LA CONST. REYNA DE LAS ESP.= 1844. En la vila de Juneda Provinc.ª de Lleyda á dos de Janer de mil vuitcents coranta y cuatre. Los señors del Ajuntament. Habem pasat als molins fariners propis del Comú a fi de prendrer formal inventari dels mobles existents en ells, se encontran los seguents =Moli de Baix= Un parpal regular de ferro, dos curros y una curra, un falcadó, tres pichs, un torn de llevà la mola, una barra de llevá la mola, un tres peus,una guarda, pala y plegadó de farina, dos martells, tres mesuras que son: mitg cortà, cuarta y mitja cuarta, ensacadó, dos ganxos de ferro, dos agullas y cercol de ferro ab sa corda corresponent, tramuja mol usada, riscle y mola corrent.= En lo molí de la Bardisa= Un parpal de ferro petit, dos curros y una curra, escaletes, torn de llevá la mola, barra de llevá la mola, tascó, guarda nova, pala y plegadó de farina, dos ganxos, dos agullas y cercol de ferro ab sa corda corresponent, tres mesuras que son mitg cortá, cuarta y mitja cuarta, caixa per posar lo gra, tramuja, riscle y mola corrent. Advertint que al pany de la canal y falta lo frontó y al rodet un ala.= De totas las cosas sobreditas queda a carrech del Sr. Ramon Farrerons, arrendatari de dits molins, ab la obligació de conservarlos y si fos lo cas de faltar algun o alguns de dits mobles al temps de restituir lo inventari, o finit est arrendament los deurá pagar sens dilació ni escusa segons lo primer capitol de la taba.= Ramon Farrerons


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada